داده های بورسی سال ۱۳۹۷ شرکت های بورسی

داده های بورسی سال ۱۳۹۷مژده به محققین عزیز داده های بورسی سال ۱۳۹۷داده های بورسی متغیر ها برای تحقیق شما به روز رسانی شدمی توانید مقالات خودتون رو با داده های به روز نگارش کنینپایان نامه های خودتون رو با به روز ترین داده ها تدوین کنینگروه ما میخاد بهترین کمک رو به شما محقق عزیز بکنه و وقت شما رو به بیشترین حد ممکن صرفه جویی کنیمهمچنین بزگترین کمک برای پیشرفت علمی کشور با تهیه داده های دقیق و به روز ممکن شدههمه داده های زیر در اختیار شماست تا تحقیقتون رو شروع کنین

صنعت
صنعتسال
سال
بیش سرمایه گذاری
کم سرمایه گذاری
شاخص صنعت
بازده صنعت
spread
ارزش بازار
qtobin
قیمت پایانی
شاخص نقد شوندگی سهام
liq
شاخص آمیهود
بازده سهام
حجم معاملات
ارزش بازار
ارزش دفتری
بیشترین قیت
کمترین قیمت
مقدار قیمت پایانی
قیمت روز قبل
تعداد سهام
پیش پرداخت ها
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری
موجودی نقد
جمع بدهیهای غیر جاری
جمع بدهیهای جاری و غیر جاری
جمع داراییها
سرمایه
سود هر سهم پس از کسر مالیات
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
mtb
جمع حقوق صاحبان سهام
فروش
فروش صنعت
فروش به فروش به صنعت
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
هزینه های مالی
سود (زیان) خالص
loss
مالیات
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
جمع بدهیهای جاری
جمع داراییهای جاری
جمع داراییهای غیرجاری
داراییهای ثابت مشهود
داراییهای نامشهود
سود (زیان) انباشته
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی
موجودی مواد و کالا
موجودی نقد
بهای تمام شده کالای فروش رفته
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی
سود (زیان) عملیاتی
سود (زیان) ناخالص
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
سود سهام پرداختی
مالیات بر درامد پرداختنی
مانده وجه نقد در ابتدای دوره
وجه نقد در پایان دوره
وجوه پرداختنی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود
مخارج سرمایه
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری
ارزش بنگاه
بازده حقوق صاحبان سهام
بازده دارایی ها
جمع بدهی ها به حقوق صاحبان سهام
حاشیه سود خالص
حاشیه سود عملیاتی
حاشیه سود قبل از مالیات
حاشیه سود ناخالص
گردش حساب های دریافتنی
گردش دارایی ها
گردش دارایی های ثابت
گردش موجودی کالا
نسبت آنی
نسبت بدهی
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
نسبت بدهی های بلند مدت
نسبت بیمه اتکایی
نسبت پوشش هزینه بهره
نسبت ترکیبی
نسبت جاری
نسبت جریان نقد سهامداران به درآمد
نسبت جریان نقد سهامداران به سود خالص
نسبت درامد های سرمایه گذاری به درآمد
نسبت سود انباشته به دارایی ها
نسبت سود قبل از بهره و مالیات به دارایی
نسبت عملیاتی
نسبت مخارج سرمایه ای به درآمد
مخارج سرمایه با فرمول
نسبت مخارج سرمایه ای به سود خالص
نسبت نقد
نسبت وجه نقد آزاد شرکت به درآمد
نسبت وجه نقد آزاد شرکت به سود خالص
نسبت وجه نقد عملیاتی به جمع بدهی ها
نسبت وجه نقد عملیاتی به درآمد
وجوه نقد عملیاتی
وجه نقد آزاد سهامداران
وجه نقد آزاد شرکت
تعداد سهام
جمع بدهی ها به جمع دارایی ها
size
اندازه شرکت
mtb
نام حسابرس و موسسه حسابرسی
شاخص هرفیندال هیرشمن
قیمت پایانی
بازده
بازده بازار
بازده غیر عادی
beta1
بتای سهم
ریسک سیستماتیک
هزینه سرمایه
eps
roa
نقد شوندگی
liq
امتیاز قابلیت اتکا
ROE
عدم نقد شوندگی
iliq
std
min
max
skew
bm
mom
CRASHP
JACKPOtp
درصد سهام نزد سایر شرکتها 
درصد سهام نزد صندوقها (بجز صندوق بازنشستگی کشوری)
درصد سایر سهامداران 
درصد سهام نزد شرکتهای سرمایه گذاری 
درصد سهام شرکتهای بیمه و بانکها (بجز بیمه ایران و مرکزی) 
درصد سهام اشخاص یا خانواده ها 
درصد سهام نزد تامین اجتماعی 
درصد سهام نزد صندوق بازنشستگی 
درصد سهام نزد دولت 
درصد سهام نزد بیمه ایران و مرکزی 
نهادی
درصد سهام نهادی
تعداد سهام
مدیریت سود با روش کازنیک
kaznik em
rem1
rem2
rem3
rem
delay
تاخیر بازده سهام
معامله با اشخاص وابسته
استقلال
نسبت اعضای مستقل هیات مدیره
سال شرکت
REGION
محل شرکت
جریان نقد آزاد
جریان نقد آزاد
مخارج سرمایه
مسئولیت اجتماعی 
تعداد اعضا هیات مدیره
غیر موظف
موظف
استقلال هیات مدیره
درصد غیر موظف
تعداد سیاسی
مسئولیت اجتماعی 
فرصت رشد
qtobin
xbrl
fanavari
نام حسابرس
استهلاک
حقوق و دستمزد
حق الزحمه حسابرس
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری
سالشرکت
نام حسابرس
اندازه حسابرس
کارکنان
تعداد کارکنان
dual
age
سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت
سرمایه گذاری‌های بلند مدت
سرمایه گذاری کوتاه مدت
سرمایه گذاریهای بلند مدت
eps
سود هر سهم پس از کسر مالیات
dps
سود تقسیمی
اندوخته قانونی
اندوخته طرح و توسعه
سود (زیان) انباشته
dps
وقفه گزارشگری
سرمایه در گردش
سود (زیان) انباشته
جمع بدهیهای جاری و غیر جاری
جمع داراییها
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
فروش
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
سرمایه گذاری‌های بلند مدت
سرمایه گذاریهای بلند مدت
سود نقدی هر سهم
dps
سود نقدی هر سهم بصورت دامی
divdummy
ورشکستگی آلتمن Z
x1
x2
x3
x4
x5
z
ریسک نکول
x1
x2
x3
x4
x5
z
dr
size
mtb
جمع بدهی ها به جمع دارایی ها
هزینه‌های مالی
هزینه های مالی
خالص دارایی‌های ثابت
داراییهای ثابت مشهود
موجودی نقد
وجوه نقد و موجودی‌های نزد بانک‌ها
سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات
سود (زیان) خالص
جلسات)مستقل(
تخصص در صنعت
تغییر حسابرس)کنترلی(
دوره تصدی حسابرس
cashfelow/total  
m/b
debt/total
div/total
cashhol/total
مدل کاپلان
مدل راعی
رشد اقتصادی شرکت
economic growth
X1
x2
x3
x4
x5
kz
KZ
نسبت سوداوری
خارجی درماندگی مالی
تعداد زن هیات مدیره
سال
سرمایه در گردش
dual
cfo
زن هیات مدیره
mtb
EBIT
c-score
c-score
g-score
تعداد اعضا حسابرسی
وجود کنترل های داخلی در شرکت
control
پاداش مدیران 
تجدید ارایه
تجدید ارایه
نرخ تورم
نرخ بهره
نقدینگی
رشد نقدینگی
نوسانات فروش
نوسانات سود
اقلام تعهدی جاری
کیفیت سود acc 
اقلام تعهدی غیر اختیاری nda 
اقلام تعهدی اختیاری یا مدیریت سود da 
ارزش افزوده اقتصادی eva 
ارزش افزوده va 
سرمایه بکار گرفته شده ce 
سرمايه ساختاری شرکت sc 
کارايی سرمايه فکری ice 
کارايی سرمايه ساختاری sce 
کارايی سرمايه انسانی hce 
کارايی سرمايه به کارگرفته شده cee 
ضريب ارزش افزوده فکری
 vaic 
 حقوق و دستمزد 
 roa 
 roe 
 بازده تعدیل شده 
 سهامداران شامل 
 تعداد سهام اشخاص 
 بازنشستگی 
 اشخاص حقوقی 
 بانک 
 بیمه 
 بیمه ایران و مرکزی 
 دولت 
 سرمایه گذاری 
 سهام عدالت 
 شرکتها 
 شرکتهای سرمایه گذاری  
 سایر 
 5سهامدار 
 3سهامدار 
 و تعداد سهامداران دلخواه ترتیبی 
مالکیت درونی Inside Ownership 
 مالکیت نهادی 
ماده ۲۳۲ ۲۳۲ 
 تداوم فعالیت 
 اظهار نظر 
نقدینگی liq 
شاخص ریسک zscore 
مدل اشلمان گیو حق الزحمه غیر عادی حسابرس 
تامین مالی داخلی intern 
 assetzgrowth 
 salezgrowth 
بیش اعتمادی مدیران overcon 
بازده سرمایه گذاری ارومیه op 
 beta tadili 
 gheimat tadili 
 بازده تعدیل شده 
خطر سقوط duvol 
میانگین سه بازده کارایی مدیریتی 
 wac 
قدرت هیات مدیره( تعویض هر دو سال) sb 
 iso14000 
 iso14000 
در کار ارومیه تحلیل ۳ قابلیت مقایسه پذیری قابلیت مقایسه پذیری 
دوره تصدی مدیر عامل قدرت مدیر عامل 
 loss 
 dolar 
 gdp 
 داده های مربوط به پیش بینی سود 
پیشبینی اولین پیش بینی 
پیشبینی آخرین پیش بینی 
پیشبینی سه ماهه 
پیشبینی شش ماهه 
پیشبینی نه ماهه 
 نام در tse 
واقعی آخرین پیش بینی 
واقعی اولین پیش بینی 
واقعی سه ماهه 
واقعی شش ماهه 
واقعی نه ماهه 
 بازار 
خوشبینی مدیران 
رشد سود پیش بینی شده توسط مدیران(MFI):  
خطای سود پیش بینی شده توسط مدیران(MFI) 
 LifeCycle 
شدت سرمایه CapInt 
خوشبینی مدیریت رشد سود پیش بینی شده توسط مدیران(MgI):  
خوشبینی مدیریت خطای سود پیش بینی شده توسط مدیران(MFI) 
داده های مربوط به رسیدن به هدف m 
کیفیت حسابرسی فرانسیس  
هزینه سرمایه گوردون coec 
 coec 
 g 
سود تقسیمی d 
 dtoeps 
کنترل مکانیزه داده صباغ zh 
کلیه داده های مربوط به حسابرس و کمیته حسابرس تعداد غیر موظف 
 تعداد موظف 
 تعداد اعضای کمیته حسابرسی 
حسابرس داخلی داخلی 
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

 1. هادی شایسته :
  7 سپتامبر 2019

  خیلی خوبه ولی کاش نسبت به دیگر سایتها قیمت نجومی نمی دادید و پرداخت آنلاین هم می داشتید

  • databourse :
   7 ژانویه 2020

   سلام ممنون از نظرتون
   حتما در نظر گرفته میشه
   پرداخت آنلاین داریم

0