داده های بورسی: شاخص صنعت و شگفتی سود

داده های موجود در فایل:

شاخص صنعت

شگفتی سود

تعداد داده ها:۸۷۸۹

تعداد سطر:۱۴۶۵

بازه زمانی:۹۱ تا ۹۵

تعداد شرکت ها:۱۸۳

در صورت درخواست داده هاس سال های قبل تر و بعد هم موجود است

برای شرکت های

نماد دالبر خشرق شمواد فاما پتایر بترانس خودرو خاور دیران پاسا خکار لابسا فاذر کاما کهرام غبهنوش غگرجی شپارس شپمچا لخزر خپارس دپارس کسرام بسویچ غپینو شپاکسا شپترو شخارک شاراک شیراز شفارا شفن کپشیر غشصفا غشان شپلی تپمپی فسدید تایرا تکنو شتهران فجام بکاب کچاد خچرخش کچینی کخاک تکشا دابور داسوه دلر دامین دجابر درازک دزهراوی دسبحا دفارا دلقما وپخش دکوثر پدرخش غدشت شدوص دروز ختراک خرینگ ددام خزامیا خساپا خاذین خکاوه فپنتا کسرا لسرما ساروم سصفها سیلام ساربیل سبجنو سبهان ستران سخاش سخزر ساراب سدور سنیر سرود سشمال سصوفی سغرب سفانو سفارس سقاین سکارون سکرما سمازن سهرمز سهگمت دسینا قشکر قشهد غشهد بکام کرازی کهمدا کگاز دشیمی شفارس پکرمان غبشهر لبوتان فسپا دفرا کفرا کاذر فرآور فروس خفنر خزر فجر فخوز فولاد فخاس ختوقا قصفها قپیرا قجام قثابت قشرین قزوین قمرو قنقش قنیشا قهکمت بالبر دارو کلوند کپارس کترام کسعدی کساوه فاسمین شکربن غاذر غچین تکمبا خکمک دکیمی پلوله خبهمن کگل شگل غگل پسهند بشهاب غپاک غالبر شلعاب خلنت فلوله غمارگ تمحرکه خمحور خوساز کمرجان فباهنر کبافق کروی کمنگنز شاملا فسرب فملی خمهر دتماد خموتور خنصیر شبهرن شنفت فنوال فنورد خمحرکه بنیرو تپکو

علی نوری

گروه دیتا بورس

۰۹۱۲۲۴۱۰۴۵۹

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0